නෙත් FM බැලුම්ගල සෑම සතියේ දිනකම උදෑසන 6.45 සිට 7.30 දක්වා | ජනහිතගේ විරිදු සුරල් අහල අටපාස් කරන්න උදේ 8.00ට නෙත් FM අහන්න | දේදුනු මාවත අහන්න උදේ 10.00 සිට දවල් 12.00 වෙනකන්

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 11.1.0 or greater is installed.

Copyright NETH FM Sri lanka © 2016